Atribuții consiliul local

Atribuţiile consiliului local sunt prevăzute de art. 129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 1. Comisia juridică şi de disciplină, activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie:
 • GRASU ADRIAN-NICOLAE;
  • PRISACARIU DĂNUŢ;
  • CHELARIU ILIE;
  • ROTARU DUMITRU;
  • MĂLINICI ȘTEFAN-EDUARD.
 • Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism:
 • SECARĂ CONSTANTIN;
  • BOCANCEA IOAN;
  • PRICOPE NICOLAE;
  • APETRE MARIA;
  • APETREI CRISTIAN.
 • Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, protecţie mediu şi turism:
 • STAN NECULAI;
  • ARCHIP IOAN;
  • SIMION VASILE;
  • SÎRGHI IOAN;
  • MIHAI DUMITRU-DANIEL.Atribuţiile consiliului local sunt prevăzute de art. 129 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:

    Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

    Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

    a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.